Prekursori eksploziva

Određene kemijske  tvari i smjese su prekursori eksploziva (eng. precursor = prethodnik) i mogu se zlouporabiti za njihovu nezakonitu proizvodnju.  Uredbom  (EU)  br.  98/2013   Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva, uspostavljaju se usklađena pravila o stavljanju na raspolaganje, uvođenju, posjedovanju i uporabi tvari i smjesa koje bi se mogle zlouporabiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva, s ciljem ograničavanja njihove dostupnosti javnosti. Uredba također propisuje obvezu prijavljivanja sumnjivih transakcija u lancu nabave.


Ograničeni prekursori eksploziva (Prilog I. Uredbe) ne stavljaju se na raspolaganje pojedincima, niti ih oni uvode (uvoze/unose), posjeduju ili koriste.


 Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 (NN 41/16) propisano je da se određeni prekursori mogu staviti na raspolaganje pojedincima, uvoditi, posjedovati ili koristiti, ako gospodarski subjekti koji ih stavljaju na raspolaganje registriraju svaku transakciju u skladu s detaljnim postupcima utvrđenim u članku 8. Uredbe. Registracija transakcija odnosi se na sljedeće prekursore:

 (a) vodikov peroksid (CAS br. 7722-84-1) u koncentracijama većim od granične vrijednosti iz Priloga I., ali manjim od 35 % m/m;

 (b) nitrometan (CAS br. 75-52-5) u koncentracijama većim od granične vrijednosti iz Priloga I., ali manjim od 40 % m/m;

 (c) dušična kiselina (CAS br. 7697-37-2) u koncentracijama većim od granične vrijednosti iz Priloga I., ali manjim od 10 % m/m.

Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje te ograničene prekursore eksploziva pojedincu, dužan je voditi evidenciju o transakcijama.

 

Registracija transakcija: za potrebe registracije u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe, gospodarski subjekti dužni su voditi evidenciju koja sadrži najmanje sljedeće informacije:

(a) ime, adresu i, prema potrebi, identifikacijski broj pojedinca ili tip i broj njegovog identifikacijskog dokumenta;

(b) naziv tvari ili smjese, uključujući njihovu koncentraciju;

(c) količinu tvari ili smjese;

(d) namjeravanu uporabu tvari ili smjese kako ju je prijavio pojedinac;

(e) datum i mjesto transakcije;

(f) potpis pojedinca.

Evidencija se čuva pet godina od datuma transakcije. Tijekom tog vremena evidencija mora biti raspoloživa za inspekciju na zahtjev nadležnih tijela.

Označavanje
Svi gospodarski subjekti, uključujući trgovce na malo, koji javnosti stavljaju na raspolaganje tvari ograničene Uredbom, osiguravaju da na pakiranju bude navedeno da je nabava, posjedovanje ili uporaba te tvari ili smjese od strane javnosti podložna ograničenju.


Sumnjive transakcije koje uključuju tvari s popisa u prilozima Uredbe, ili uključuju smjese ili tvari koje ih sadržavaju, prijavljuju se u skladu s člankom 9. Uredbe nacionalnoj kontakt točki.

Za prijavu sumnjivih transakcija ili značajnih nestanaka ili krađa tvari ili smjesa ili tvari koje ih sadrže, u Ministarstvu unutarnjih poslova određena Nacionalna kontakt točka: Ravnateljstvo policije, email: prekursori@mup.hr, telefon: 01/3788-754 i fax: 01/3704 878.

Smjernice
Europska komisija donijela je smjernice koje obuhvaćaju:

(a) informacije kako prepoznati i prijaviti sumnjive transakcije, posebno što se tiče koncentracija i/ili količina tvari s popisa u Prilogu II.;

(b) informacije kako prepoznati i prijaviti značajan nestanak i krađe;

(c) ostale informacije koje mogu biti korisne.


Smjernice Europske komisije možete pronaći ovdje, a njihov prijevod na hrvatski  ovdje.